O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  1. Utrzymanie i eksploatacja gminnego systemu wodociągowego, przepompowni ścieków, osadników Imhofa oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.
  2. Produkcja i dostawa wody dla odbiorców podłączonych do miejskiego systemu wodociągowego.
  3. Dostawa wody dla odbiorców spoza terenu miasta Żarów podłączonych do systemu wodociągowego na podstawie zawartych umów.
  4. Odbiór ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitannej
    i ogólnospławnej oraz ich odprowadzenie w celu oczyszczenia.
  5. Odbiór ścieków sanitarnych od odbiorców spoza miasta Żarów podłączonych do systemu kanalizacyjnego oraz ich odprowadzenie w celu oczyszczenia
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl