Zgodnie ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. (z poźn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaakceptowanie nowych taryf na kolejne 3 lata. Po prawie 12 miesiącach od złożenia wniosku zostały zaakceptowane nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z przyjętymi stawkami od 17 luty 2022r. na okres najbliższych 12 miesięcy, stawka za wodę będzie wynosić 5,03 zł brutto/1m3, natomiast za odprowadzenie ścieków będzie to stawka 9,80 zł/brutto/1m3. Wynika z tego, że odbiorca korzystający z usług dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zapłaci mniej o 0,02 zł w stosunku do obowiązujących cen. Cennik oraz decyzja zostały umieszczone na stronie internetowej spółki.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635