W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowiny (Etap 3), a także w związku z uzyskaniem przez Gminę Żarów pozwolenia na jej użytkowanie informujemy właścicieli, zarządców/administratorów nieruchomości o konieczności wykonania podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

W tym celu należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie z wnioskiem o wydanie stosownych warunków przyłączenia. Następnie, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, wykonać przyłącze kanalizacyjne, a po jego pozytywnym odbiorze przez służby techniczne ZWiK zawrzeć umowę na odbiór ścieków.

Wnioski można składać listownie, osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą elektroniczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl. Wnioski można pobrać ze strony spółki www.zwik.zarow.pl w zakładce dokumenty.

Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączania są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635