Minął już ponad rok od momentu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Przez ten czas mieszkańcy mieli możliwość wykonania przyłączy sanitarnych do nowo wybudowanej sieci.

Formy podłączenia były omawiane szczegółowo na spotkaniach wiejskich, była także podawana informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania udzielanego przez gminę. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego obowiązku. Przypominamy, że właściciele lub zarządcy/administratorzy nieruchomości powinni wystąpić do ZWiK Żarów z wnioskiem o warunki jej przyłączenia, a dopiero potem zgodnie z uzyskanymi wytycznymi wykonać przyłącze i zawrzeć ze spółką odpowiednią umowę na odbiór ścieków.

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączenia do istniejącej kanalizacji są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

– W związku z powyższym prosimy mieszkańców Łażan, Mrowin (I etap – ul. Wojska Polskiego) o zrealizowanie powyższego obowiązku w terminie do 31.03.2020r. Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – mówi Grzegorz Osiecki prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

Pamiętajmy o tym, że nielegalny jest:

– pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,

– podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego odbiorcy,

– pobór wody z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowanego urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,

– zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa,

– podłączenie do sieci i/lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej jest również niezbędnym elementem dbania o nasze wspólne środowisko, ponieważ ścieki powinny trafiać do oczyszczalni, a nie do naszych potoków, cieków wodnych czy też rzek.

Jednocześnie informujemy mieszkańców Kalna i Wostówki, że również w tych miejscowościach zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak jak w pozostałych skanalizowanych miejscowościach, właściciel lub zarządca/administrator nieruchomości powinien wystąpić do ZWiK z wnioskiem o warunki przyłączenia, następnie zgodnie z otrzymanymi warunkami wykonać przyłącze, zgłosić gotowość odbioru i zawrzeć ze spółką stosowną umowę.

Zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. Był to drugi etap prac w tej części miasta. Całość zadania wykonał Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z własnych funduszy i swoimi pracownikami. Dlatego koszty tej inwestycji były znacznie niższe, niż gdyby wykonywała je firma zewnętrzna.

Całkowity koszt całej inwestycji zamknął się w kwocie 145 000 złotych.

W ramach wykonanych prac kanalizacji sanitarnej zbudowano ponad 200m sieci z 13 odcinkami do granic nieruchomości do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Ponadto wykonano około 250m sieci wodociągowej wraz z hydrantami.

Całość wykonanych prac przebiegła sprawnie oraz bez większych problemów i trwały do końca grudnia 2019r.

To kolejna inwestycja ZWiK w Żarowie Sp. zo.o., którą spółka w ostatnich latach wykonała z własnych środków finansowych. Niestety z uwagi na bardzo ograniczone możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonywanie inwestycji z zakresu wod-kan ilość tych prac, a także ich zakres jest znacznie ograniczony.

Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się możliwości na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Jak co roku również i w tym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. chce przypomnieć mieszkańcom naszej gminy o terminowych opłatach za wodę i ścieki.

Na dzień dzisiejszy liczniki są odczytywane przez pracowników spółki,

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:

  • podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
  • nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
  • podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawany jest jako odczyt kontrolny.

Faktury za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków są ż wystawiane bezpośrednio przez inkasenta spółki lub uprawnionego pracownika w siedzibie spółki. Te pierwsze Odbiorcy otrzymują od razu , natomiast drugie wysyłane są pocztą tradycyjną, istnieje również możliwość, na życzenie Klienta, wysyłki pocztą elektroniczną.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy należy niezwłocznie skontaktować się z nami, aby otrzymać taki dokument celem jego uregulowania.

Warto przypomnieć, że w przypadku zadłużenia obejmującego więcej niż dwa okresy obrachunkowe, ZWiK Sp. z o.o. ma prawo do odcięcia wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla danej nieruchomości.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przy SUW w Kalnie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

To dzięki terminowym wpłatom możemy dokonywać licznych modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a co najważniejsze dbać o odpowiednią ilość i dobrą jakość dostarczanej wody do odbiorców. Mamy nadzieję, że dzięki takim przypomnieniom wpłyniemy w sposób prewencyjny na naszych odbiorców, co z kolei przyłoży się na lepszą płynność finansową spółki.

Ponieważ wiele osób dokonuje wpłat bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie spółki przy ul. Słowiańskiej 16, to przypominamy, że kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400.

W celu zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody prowadzona jest systematyczna kontrola w określonych punktach sieci na terenie miasta i gminy Żarów. Kontrolę jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego prowadzą:

  • Zewnętrzny – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy
  • Wewnętrzny (zlecany przez ZWiK Żarów Spółka z o.o.): Laboratorium -JARS sp. z o.o., 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ WODY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z o.o. informuje, że woda podawana do sieci wodociągowej jest średniej twardości

Zaległości w opłatach

Witamy Państwa na nowej stronie internetowej ZWiK Żarów Sp. z o.o., przygotowana zostałą specjalnie dla Państwa wygody, dzięki czemu na stronie zawsze będą najnowsze informację związane znaszą działalnością.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337