Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.10.2020r (środa) podczas prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją wodociągu w Mrowinach, doszło do uszkodzenia odcinka wodociągu w ulicy Szkolnej. W chwili obecnej pracownicy ZWiK w Żarowie Sp. z o.o. usuwają przedmiotowa awarię. Bez dostawy wody w chwili obecnej są ulice Szkolna i Zamkowa w Mrowinach. Przewidywany czas zakończenia prac w dniu dzisiejszym do godziny 16 00 .

W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert na czyszczenie studni dla ZWiK Żarów Sp z o.o.

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.10.2020r (wtorek) w godzinach popołudniowych doszło do uszkodzenia odcinka wodociągu w ulicy Słowiańskiej w Żarowie przez firmę zewnętrzną. W związku z awarią mieszkańcy miejscowości Żarów z ulicy Słowiańskiej będą pozbawieni wody pitnej. W chwili obecnej pracownicy ZWiK w Żarowie usuwają przedmiotowa awarię. Przewidywany czas zakończenia prac to wtorek do godziny 17 00.

Szanowni Państwo,  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE 923/2020 z dnia 05.10.2020r.

  • Czyszczenie studni głębinowych  PG-2B, PG-2Z na ujęciu Wierzbna 
  • dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.
  • Termin składania ofert: 16.10.2020r. godz. 13.00

Oferty prosimy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów
Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16; 58-130 Żarów , listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl   Szczegóły postępowania prowadzonego w ramach zapytania ofertowego znajdują się w załączniku oraz na stronie www.zwik.zarow.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. w I kwartale 2020r przystąpił do prac remontowych na stacji uzdatniania wody w Kalnie. Prace polegały na wyczyszczeniu zbiorników wody pitnej i wymianę elementów instalacji wodociągowej, które z uwagi na stopień zużycia musiały zostać zastąpione nowymi. Podczas przeglądu pozostałej instalacji okazało się, że konieczne jest również czyszczenie i konserwacja filtrów powolnych. Ponadto wykonano nową instalację do kolejnej pompy tłocznej wody pitnej, która będzie dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku awarii pozostałych pomp.

Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników ZWiK w Żarowie, co z pewnością przełożyło się na mniejsze koszty, a także pozwoliło zdobyć kolejne doświadczenie naszym pracownikom. Nie bez powodu został wybrany czas wykonania remontu, ponieważ w tym okresie rozbiór wody pitnej jest najmniejszy w ciągu całego roku. Warto również zaznaczyć, że zbiorniki wody pitnej, jak i cały obiekt są z początku XX wieku i musimy o nie stale dbać – zaznaczył Prezes ZWiK w Żarowie Grzegorz Osiecki.

Koszty wykonanych prac na stacji uzdatniania wody wyniosły łącznie 39.137,52 zł, z tego same materiały to wydatek ponad 21 074,42 zł.

Inwestycja ta jest dla nas bardzo ważna, ponieważ pośrednio wpłynie na obniżenie ilości zużytej wody do płukania filtrów, a przede wszystkim zabezpieczy ciągłość pracy SUW w Kalnie. Przeprowadzone prace pozwalają na rozdzielenie procesu produkcyjnego, tzn. w razie konieczności pracuje połowa stacji, a na drugiej – nieczynnej części mogą być przeprowadzane iezbędne naprawy – dodaje członek zarządu Magdalena Gołdyn.

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.08.2020r (wtorek) w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia odcinka wodociągu w ulicy Strzegomskiej w Łażanach. W związku z awarią mieszkańcy miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i część Łażan jest pozbawiony wody pitnej. W chwili obecnej pracownicy ZWiK w Żarowie usuwają przedmiotowa awarię. Przewidywany czas zakończenia prac to środa 26 sierpnia do godziny 14 00. Za zaistniałą sytuacje bardzo przepraszamy.

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.08.2020r (piątek) doszło do uszkodzenia odcinka wodociągu w ulicy Sportowej w Mrowinach. W chwili obecnej pracownicy ZWiK w Żarowie usuwają przedmiotowa awarię. Przewidywany czas zakończenia prac do godziny 16 00.

Zapraszamy do składania oferty na dostawę wodomierzy z modułem do odczytów radiowych. W załącznikach poniżej znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczących procedury przyłączenia i odbioru przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przypominamy poniżej zasady poprawnego wykonania. Warunki poniższe dotyczą tylko budynków istniejących.

  1. Złożenie do ZWiK wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla istniejącego budynku: https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/1.-wniosek-nr-1-O-WYDANIE-ZAPEWNIENIA-I-WARUNK%C3%93W-PRZY%C5%81ACZENIA-DO-SIECI-WOD.KAN_.-1.pdf

2. ZWIK wydaje w formie pisemnej warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, w których określa między innymi: miejsce włączenia, rodzaj materiału, sposób prowadzenia przyłącza, zasady odbioru przyłącza itp.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, informuje ZWiK (telefonicznie) z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami.

5. Zgłoszenie do ZWiK (telefonicznie) gotowości odbioru przyłącza w otwartym wykopie.

6. W przypadku pozytywnego odbioru, służby techniczne ZWiK spisują wodomierz główny w nieruchomości, którego stan na dzień włączenia do kanalizacji sanitarnej będzie stanem początkowym, od którego naliczana będzie opłata za odprowadzane do kanalizacji ścieki.

7. Zgłoszenie służbom geodezyjnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza w otwartym wykopie.

8. Wystąpienie do ZWIK z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych:

https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/6.-wniosek-nr-6-O-ZAWARCIE-UMOWY-NA-DOSTAW%C4%98-WODY-I-ODBI%C3%93R-%C5%9ACIEK%C3%93W.pdf

https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/druk-nr-8-o%C5%9Bwiadczenie-okre%C5%9Blajace-tytu%C5%82-prawny-do-nieruchomo%C5%9Bci.pdf

Uwaga: w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, Osobą ubiegająca się o przyłączenie jest Zarządca/Administrator Wspólnoty.

ZWIK w dniu przyłączenia do ks, spisuje tylko wodomierz główny, Zarządca/Administrator we własnym zakresie rozlicza podliczniki w lokalach mieszkalnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie
z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1437) art. 9.ust.1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł.

Działając na podstawie przedmiotowej ustawy, ZWiK w najbliższym czasie rozpocznie regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń
i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.).

Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych, nie jest w stanie ich odebrać, co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami, a w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Podnosi to również koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych w tym przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej, co przekłada się na cenę odbioru ścieków sanitarnych.

ZWiK zwraca się do wszystkich swoich klientów o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usuniecie nieprawidłowości. Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braku ich usunięcia w wyznaczonym przez Spółkę terminie wskazanym w protokole z kontroli, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie będzie wypowiadać umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337