W związku z wieloma pytaniami informujemy, że nasza spółka wykonuje usługi z zakresu przyłączy zarówno wodociągowych, jak i kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej z uwagi na zmieniony czas pracy usługi takie mogą być wykonywane w godzinach od 8 do 19 od poniedziałku do piątku. Ponadto istnieje również możliwość zamówienia usługi koparko-ładowarki. Wszyscy zainteresowani powyższymi pracami mogą uzyskać informacje telefonicznie 74858 06 10, poprzez email lub osobiście w siedzibie spółki w Żarowie przy ul. Słowiańskiej 16.

                Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020r zmieniają się ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z ustalonymi taryfami w Decyzji nr WR.RET.070.55.2018.AR z dnia 23 maja 2018r przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

                Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 marca 2020r, na kolejne 12 miesięcy ustalone zostały niższe wysokości dopłat. I tak dopłata do wody będzie wynosić 0,25 zł/m3 brutto, a dopłata za odprowadzenie ścieków będzie wynosić 1,03 zł/m3 brutto. Należy pamiętać, że dopłaty z gminy dotyczą poboru wody i odprowadzania ścieków tylko dla gospodarstw domowych, a podjęcie uchwały przez radę gminy jest dobrowolne i wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z taryfikatorem opłaty będą następujące:

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

ZAKŁAD WODOCIAGÓW i KANALIZACJI w ŻAROWIE Sp. z o.o.

zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego stara się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

W związku z tym do odwołania wstrzymujemy wyjście inkasenta w celu odczytów wodomierzy.

Prosimy odczyty wodomierzy podawać telefoniczne pod numerami:

Stacjonarny 74 8580 610                 kom.512 222 825           kom.665 159 740

lub na adres e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl

Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które zostaną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub emailem.

Prosimy o dokonywania wpłat bezpośrednio na konta:

SANTANDER BANK POLSKA      nr: 72 1090 2369 0000 0006 0201 9526

lub BANK SPÓŁDZIELCZY            nr: 96 9531 1032 2001 0000 0938 0001

Przypominamy również, że możliwe jest dokonywanie czynności płatniczych
z domu poprzez bankowość elektroniczną.

KASA czynna od 04.05.2020r. w godz.9.00-12.00

HARMONOGRAM ODCZYTÓW

MAJ 2020

MIEJSCOWOŚĆ                                DATA PRZEKAZANIA ODCZYTU WODOMIERZA

KALNO I WOSTÓWKA                    do  08.05.2020

                WSZYSCY

PYSZCZYN                                           do 13.05.2020

MROWINY                                         do  20.05.2020

                WSZYSCY

ŁAŻANY                                               do  25.05.2020

                Z KANALIZACJĄ

BOŻANÓW                                         do  29.05.2020

                WSZYSCY

WIERZBNA                                         do  29.05.2020

                Z WSZYSCY

ŻARÓW                                                do  30.05.2020

                DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, RZEMIEŚLNICY

*jeżeli do tego terminu odczyt nie zostanie podany wyszacujemy ilość pobranej wody i /lub odprowadzonych ścieków

Zarząd ZWiK w Żarowie Spółka z o.o.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kalno, Kalno-Wostówka i Mrowiny (Etap 2), a także w związku z uzyskaniem przez Gminę Żarów pozwolenia na ich użytkowanie, przypominamy właścicielom, zarządcom/administratorom nieruchomości o konieczności wykonania podłączenia do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych.

W tym celu należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie z wnioskiem o wydanie stosownych warunków przyłączenia. Następnie, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, wykonać przyłącze kanalizacyjne, a po jego pozytywnym odbiorze przez służby techniczne ZWiK zawrzeć umowę na odbiór ścieków.

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci: https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/1.-wniosek-nr-1-O-WYDANIE-ZAPEWNIENIA-I-WARUNK%C3%93W-PRZY%C5%81ACZENIA-DO-SIECI-WOD.KAN_.-1.pdf
  2. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków : https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/6.-wniosek-nr-6-O-ZAWARCIE-UMOWY-NA-DOSTAW%C4%98-WODY-I-ODBI%C3%93R-%C5%9ACIEK%C3%93W.pdf
  3. Do wniosku o zawarcie umowy konieczne jest oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/druk-nr-8-o%C5%9Bwiadczenie-okre%C5%9Blajace-tytu%C5%82-prawny-do-nieruchomo%C5%9Bci.pdf

Wnioski można składać listownie, osobiście w sekretariacie Spółki z zachowaniem wszelkich zasad higieny lub drogą elektroniczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl

Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączania są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Informujemy, że kasa ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. w budynku przy ul. Słowiańskiej 16 będzie czynna od 04.05.2020r w godzinach od 9 00 do 12 00. Prosimy przestrzegać wymogów higieny osobistej. Przed dokonaniem płatności należy najpierw zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz maseczkę ochronną. Przy okienku do kasy stać może tylko jedna osoba.

Ponadto informujemy, że ZWIK nadal pracuje w systemie dwuzmianowym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemii koronawirusa. Praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 13 00 oraz od 13 30 do 19 30. W tym czasie można kontaktować się telefonicznie i uzyskać wszelkie niezbędne informację, a także podawać na bieżąco stany wodomierzy.

            Zachęcamy również do korzystania z naszej strony www.zwik.zarow.pl, na której znajdują się aktualne informacje i dokumenty niezbędne do załatwienia formalności.

Czasy, jakie obecnie nastały niestety nie są optymistyczne dla zdrowia i życia ludzi z powodu wirusa, ale dodatkowo nastąpił jeszcze jeden kataklizm jakim jest susza.

Dzisiaj stany wód gruntowych są bardzo niskie z powodu słabych opadów śniegu w zimie i braku opadów deszczu w okresie zimowo-wiosennym. Szczególnie widać to poprzez niskie stany wody w zbiornikach wodnych, a także w rzekach na terenie naszej gminy i nie tylko.

Niestety okres wiosenny to także czas siewów na naszych ogródkach i polach, a to wiąże się z ponadnormatywnym poborem wody.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców gminy Żarów, aby zaopatrzyli się w zbiorniki lub beczki, w których będą mogli gromadzić wody opadowe. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie wody pitnej, która jest niezbędna do codziennego życia. Na dzień dzisiejszy nasze źródła wody pitnej są wystarczające, ale ciężko określić co będzie za miesiąc, czy dwa przy braku opadów i dalszej obowiązkowej kwarantannie – mówi Prezes ZWIK w Żarowie Grzegorz Osiecki.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego staramy się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ograniczyć osobiste wizyty w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informujemy również, że do odwołania wstrzymujemy wyjście inkasenta w celu odczytów wodomierzy. Prosimy odczyty wodomierzy podawać, według harmonogramu zamieszczonego poniżej, telefoniczne (748 580 610 lub 512 222 825; 665 159 740). lub na adres: zwikzarow@pro.onet.pl Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które zostaną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub emailem.

Od poniedziałku, tj. od 16.03.2020 r. kasa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. będzie nieczynna, do odwołania. Prosimy o dokonywania wpłat bezpośrednio na konta:

SANTANDER BANK POLSKA                  nr: 72 1090 2369 0000 0006 0201 9526

lub BANK SPÓŁDZIELCZY                       nr: 96 9531 1032 2001 0000 0938 0001

Przypominamy również, że możliwe jest dokonywanie czynności płatniczych z domu poprzez bankowość elektroniczną.

Prosimy, aby kontaktować się osobiście tylko w sprawach pilnych.

Apelujemy o zrozumienie dla podejmowanych działań, które mają charakter prewencyjny, służący ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a zatem ochronie zdrowia i życia naszych najbliższych.

HARMONOGRAM ODCZYTÓW na marzec 2020

Miejscowość /rejon termin podania odczytu
ZASTRUŻEdo 10.04.2020r
KRUKÓW do 10.04.2020r
MIELĘCIN do 15.04.2020r
MIKOSZOWA do 17.04.2020r
PRZYŁĘGÓW do 21.04.2020r
ŁAŻANY – WSZYSCY do 25.04.2020r
BOŻANÓW Z KANALIZACJĄ do 29.04.2020r
WIERZBNA Z KANALIZACJĄ do 29.04.2020r
ŻARÓW – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, RZEMIEŚLNICY do 30.04.2020r

*jeżeli do tego terminu odczyt nie zostanie podany wyszacujemy ilość pobranej wody i /lub odprowadzonych ścieków

Zarząd ZWiK w Żarowie Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje mieszkańców gminy Żarów, że na obszarach wiejskich prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz w celu jego wymiany przez pracowników ZWiK.

Obecnie wymiana wodomierzy odbywa się w miejscowości Buków.

Minął już ponad rok od momentu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Przez ten czas mieszkańcy mieli możliwość wykonania przyłączy sanitarnych do nowo wybudowanej sieci.

Formy podłączenia były omawiane szczegółowo na spotkaniach wiejskich, była także podawana informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania udzielanego przez gminę. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego obowiązku. Przypominamy, że właściciele lub zarządcy/administratorzy nieruchomości powinni wystąpić do ZWiK Żarów z wnioskiem o warunki jej przyłączenia, a dopiero potem zgodnie z uzyskanymi wytycznymi wykonać przyłącze i zawrzeć ze spółką odpowiednią umowę na odbiór ścieków.

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączenia do istniejącej kanalizacji są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

– W związku z powyższym prosimy mieszkańców Łażan, Mrowin (I etap – ul. Wojska Polskiego) o zrealizowanie powyższego obowiązku w terminie do 31.03.2020r. Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – mówi Grzegorz Osiecki prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

Pamiętajmy o tym, że nielegalny jest:

– pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,

– podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego odbiorcy,

– pobór wody z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowanego urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,

– zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa,

– podłączenie do sieci i/lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej jest również niezbędnym elementem dbania o nasze wspólne środowisko, ponieważ ścieki powinny trafiać do oczyszczalni, a nie do naszych potoków, cieków wodnych czy też rzek.

Jednocześnie informujemy mieszkańców Kalna i Wostówki, że również w tych miejscowościach zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak jak w pozostałych skanalizowanych miejscowościach, właściciel lub zarządca/administrator nieruchomości powinien wystąpić do ZWiK z wnioskiem o warunki przyłączenia, następnie zgodnie z otrzymanymi warunkami wykonać przyłącze, zgłosić gotowość odbioru i zawrzeć ze spółką stosowną umowę.

Zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. Był to drugi etap prac w tej części miasta. Całość zadania wykonał Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z własnych funduszy i swoimi pracownikami. Dlatego koszty tej inwestycji były znacznie niższe, niż gdyby wykonywała je firma zewnętrzna.

Całkowity koszt całej inwestycji zamknął się w kwocie 145 000 złotych.

W ramach wykonanych prac kanalizacji sanitarnej zbudowano ponad 200m sieci z 13 odcinkami do granic nieruchomości do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Ponadto wykonano około 250m sieci wodociągowej wraz z hydrantami.

Całość wykonanych prac przebiegła sprawnie oraz bez większych problemów i trwały do końca grudnia 2019r.

To kolejna inwestycja ZWiK w Żarowie Sp. zo.o., którą spółka w ostatnich latach wykonała z własnych środków finansowych. Niestety z uwagi na bardzo ograniczone możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonywanie inwestycji z zakresu wod-kan ilość tych prac, a także ich zakres jest znacznie ograniczony.

Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się możliwości na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337