W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczących procedury przyłączenia i odbioru przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przypominamy poniżej zasady poprawnego wykonania. Warunki poniższe dotyczą tylko budynków istniejących.

  1. Złożenie do ZWiK wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla istniejącego budynku: https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/1.-wniosek-nr-1-O-WYDANIE-ZAPEWNIENIA-I-WARUNK%C3%93W-PRZY%C5%81ACZENIA-DO-SIECI-WOD.KAN_.-1.pdf

2. ZWIK wydaje w formie pisemnej warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, w których określa między innymi: miejsce włączenia, rodzaj materiału, sposób prowadzenia przyłącza, zasady odbioru przyłącza itp.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, informuje ZWiK (telefonicznie) z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami.

5. Zgłoszenie do ZWiK (telefonicznie) gotowości odbioru przyłącza w otwartym wykopie.

6. W przypadku pozytywnego odbioru, służby techniczne ZWiK spisują wodomierz główny w nieruchomości, którego stan na dzień włączenia do kanalizacji sanitarnej będzie stanem początkowym, od którego naliczana będzie opłata za odprowadzane do kanalizacji ścieki.

7. Zgłoszenie służbom geodezyjnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza w otwartym wykopie.

8. Wystąpienie do ZWIK z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych:

https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/6.-wniosek-nr-6-O-ZAWARCIE-UMOWY-NA-DOSTAW%C4%98-WODY-I-ODBI%C3%93R-%C5%9ACIEK%C3%93W.pdf

https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/druk-nr-8-o%C5%9Bwiadczenie-okre%C5%9Blajace-tytu%C5%82-prawny-do-nieruchomo%C5%9Bci.pdf

Uwaga: w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, Osobą ubiegająca się o przyłączenie jest Zarządca/Administrator Wspólnoty.

ZWIK w dniu przyłączenia do ks, spisuje tylko wodomierz główny, Zarządca/Administrator we własnym zakresie rozlicza podliczniki w lokalach mieszkalnych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635