Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie od wielu lat sukcesywnie wymienia wodomierze tradycyjne na wodomierze z nakładką radiową. To niezawodny system zdalnego zbierania danych z wodomierzy, który nie tylko skraca czas odczytu, ale przede wszystkim umożliwia jego wykonanie bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości. Po zaimportowaniu danych pomiarowych, generowane są faktury, które przykazujemy do doręczenia firmie świadczącej usługi pocztowe.

Niestety brak skrzynki pocztowej uniemożliwia prawidłowe i skuteczne doręczenie korespondencji. Przypominamy, że obowiązek posiadania skrzynki pocztowej wynika z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.  U.   2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele odrębnych budynków mieszkalnych są obowiązani posiadać skrzynkę pocztową, która powinna być umieszczona przed drzwiami wejściowymi budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, np. na bramce wejściowej do posesji lub na ogrodzeniu, tak aby kurier lub listonosz mógł zostawić przesyłkę pod nieobecność lokatorów.

Informujemy, że skrzynki pocztowe zlokalizowane na terenach wiosek są tylko i wyłącznie własnością Poczty Polskiej S.A., co uniemożliwia pozostawianie korespondencji przez inne firmy z uwagi na brak dostępu do nich. Nieposiadanie indywidualnej skrzynki oddawczej stanowi problemem nie tylko dla operatora pocztowego, czy nadawcy, ale także dla adresata korespondencji, ponieważ wielu Odbiorców dzwoni skarżąc się na brak faktury za wodę i odprowadzenie ścieków. Dlatego prosimy o montowanie skrzynek pocztowych przed swoimi posesjami, a także proponujemy również przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, poprzez złożenie w siedzibie spółki stosownej dyspozycji.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami zarządzają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635