Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.

W listopadzie 2022r. zakończono kolejny etap inwestycji dotyczący modernizacji naszych studni głębinowych. W ramach otrzymanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonaliśmy modernizacji studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i w Wierzbnej.

Całość inwestycji to kwota 306 tys. zł., przy czym prace wykonywane przez firmę zewnętrzną to koszt ponad 270 tys.zł. Polegały one na zakupie i montażu szaf sterujących do studni głębinowych, zakupie i montażu sond hydrostatycznych, zakupie pomp głębinowych oraz zakupie i podłączeniu komunikacji radiowej do przesyłania danych elektronicznych do systemu SCADA.

Pozostałe koszty prac, związane z montażem światłowodu i zakupem niezbędnego materiału, wykonywane były przez pracowników naszej spółki, co znacznie obniżyło koszty realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Zakończenie tego etapu inwestycji pozwoli scalić projekt całego systemu monitorującego pracę naszych ujęć. Dzięki niemu uzyskaliśmy wgląd w pracę studni oraz przebieg procesu produkcji i uzdatniania wody.

Te rozwiązania pozwalają na korzystanie z alertów generowanych automatycznie w sytuacji przekroczenia zadanych wcześniej wartości parametrów pracy studni i pomp, a zbierane dane są wizualizowane w sposób poprawiający ich czytelność, co sprawia, że oceny wyników mogą bez problemu dokonać przeszkoleni pracownicy SUW. Wszystkie dane podlegają archiwizacji, a baza danych historycznych jest doskonałym materiałem do prowadzenia analiz zmierzających do stworzenia zaawansowanych scenariuszy reakcji w sytuacjach zagrożenia oraz lepszego prognozowania zbliżających się awarii.

W przyszłym 2023 roku planujemy kolejne prace związane z modernizacją studni głębinowych, które są niezbędne z uwagi na ciągle zmniejszające się ilości pozyskanej wody. Z pewnością w niedalekiej przyszłości będziemy musieli szukać nowych źródeł wodonośnych dla prawidłowego zaopatrzenia mieszkańców gminy Żarów w wodę bytową – zaznacza Prezes ZWiK w Żarowie Grzegorz Osiecki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: 

Monter sieci zewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej 

Wymagania: 

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,
 • doświadczenie zawodowe, minimum 3-letnie na podobnym stanowisku,
 • samodzielność, sumienność i dyspozycyjność,
 • mile widziana znajomość czytania rysunku technicznego,
 • mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarkę,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobry stan zdrowia, praca na wysokości powyżej 3m.

Charakterystyka pracy: 

 • praca w wykopach przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udrażnianie kanalizacji sanitarnej przy użyciu wozu specjalistycznego WUKO,
 • obsługa przepompowni ścieków,
 • kierowanie pojazdami do 3,5t,
 • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • obsługa i konserwacja urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferujemy:

 • pakiet socjalny,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • posiłki regeneracyjne,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.

 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem „Monter sieci zewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej” w siedzibie Spółki tj. 58 – 130 Żarów, ul. Słowiańska 16 lub poprzez adres email spółki tj. zwikzarow@pro.onet.pl najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023r. 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, w tym dokumentach oraz podanych w trakcie rekrutacji w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:
 6. w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby kandydujacej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
 7. w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres  konieczny dla wykonania zawieranej
  z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)).

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami dla kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na zakup i dostawę przepływomierzy.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o podjęciu negocjacji dotyczących zapytania ofertowego na zakup i dostawę przepływomierzy.

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. z dniem 14 listopada 2022r. przystąpił do przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. Ks. M.Cembrowskiego i Stumetrówki. Prace te są konieczne z uwagi na wielokrotne awarie na tym odcinku, a ponieważ gmina Żarów pozyskała środki na wykonanie nowej nawierzchni drogi, zasadnym jest realizacja tych prac wcześniej. Przewidywany czas na wykonanie prac potrwa do 24 grudnia 2022r. w zależności od warunków atmosferycznych. W 2 etapie w 2023r. zostanie również na tym odcinku dokonany remont sieci wodociągowej, aby kompleksowo potraktować przedmiotowy odcinek. Całość prac to koszt około 80 tys. zł i będzie ona wykonywana przez pracowników spółki.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup i dostawa przepływomierzy do wody surowej”. Więcej szczegółów znajduję się w załączniku poniżej.

Zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej z certyfikatem MID.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup i dostawa przepływomierzy do wody surowej z certyfikatem MID”. Więcej szczegółów znajduję się w załączniku poniżej.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635