Zapytanie dot. opracowania projektu budowlanego na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cembrowskiego i ul. Stumetrówka w Żarowie. Więcej informacji znajduje się w załącznikach poniżej.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pompy głębinowej GRUNDFOS SP 46-8, RP3, 6″, 13 kW.

Wszelkie dane znajdują się w załączniku poniżej

Zgodnie ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. (z późn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaakceptowanie nowych taryf na kolejne 3 lata. Po prawie 12 miesiącach od złożenia wniosku zostały zaakceptowane nowe stawki […]

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wodomierzy APATOR-POWOGAZ z modułem na odczyt radiowy. Wszelkie dane znajdują się w załącznikach poniżej.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zlokalizowanych na terenie gminy Żarów w 2022 roku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie od wielu lat sukcesywnie wymienia wodomierze tradycyjne na wodomierze z nakładką radiową. To niezawodny system zdalnego zbierania danych z wodomierzy, który nie tylko skraca czas odczytu, ale przede wszystkim umożliwia jego wykonanie bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości. Po zaimportowaniu danych pomiarowych, generowane są faktury, które przykazujemy do doręczenia firmie świadczącej usługi pocztowe.

Niestety brak skrzynki pocztowej uniemożliwia prawidłowe i skuteczne doręczenie korespondencji. Przypominamy, że obowiązek posiadania skrzynki pocztowej wynika z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.  U.   2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele odrębnych budynków mieszkalnych są obowiązani posiadać skrzynkę pocztową, która powinna być umieszczona przed drzwiami wejściowymi budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, np. na bramce wejściowej do posesji lub na ogrodzeniu, tak aby kurier lub listonosz mógł zostawić przesyłkę pod nieobecność lokatorów.

Informujemy, że skrzynki pocztowe zlokalizowane na terenach wiosek są tylko i wyłącznie własnością Poczty Polskiej S.A., co uniemożliwia pozostawianie korespondencji przez inne firmy z uwagi na brak dostępu do nich. Nieposiadanie indywidualnej skrzynki oddawczej stanowi problemem nie tylko dla operatora pocztowego, czy nadawcy, ale także dla adresata korespondencji, ponieważ wielu Odbiorców dzwoni skarżąc się na brak faktury za wodę i odprowadzenie ścieków. Dlatego prosimy o montowanie skrzynek pocztowych przed swoimi posesjami, a także proponujemy również przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, poprzez złożenie w siedzibie spółki stosownej dyspozycji.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami zarządzają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r (piątek) oraz 7 stycznia 2022r biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tych dniach prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zlokalizowanych na terenie gminy Żarów w 2022 roku.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i zakup sond suchobiegu i sond hydrostatycznych.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337