Minął już ponad rok od momentu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Przez ten czas mieszkańcy mieli możliwość wykonania przyłączy sanitarnych do nowo wybudowanej sieci.

Formy podłączenia były omawiane szczegółowo na spotkaniach wiejskich, była także podawana informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania udzielanego przez gminę. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego obowiązku. Przypominamy, że właściciele lub zarządcy/administratorzy nieruchomości powinni wystąpić do ZWiK Żarów z wnioskiem o warunki jej przyłączenia, a dopiero potem zgodnie z uzyskanymi wytycznymi wykonać przyłącze i zawrzeć ze spółką odpowiednią umowę na odbiór ścieków.

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączenia do istniejącej kanalizacji są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

– W związku z powyższym prosimy mieszkańców Łażan, Mrowin (I etap – ul. Wojska Polskiego) o zrealizowanie powyższego obowiązku w terminie do 31.03.2020r. Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – mówi Grzegorz Osiecki prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

Pamiętajmy o tym, że nielegalny jest:

– pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,

– podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego odbiorcy,

– pobór wody z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowanego urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,

– zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa,

– podłączenie do sieci i/lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej jest również niezbędnym elementem dbania o nasze wspólne środowisko, ponieważ ścieki powinny trafiać do oczyszczalni, a nie do naszych potoków, cieków wodnych czy też rzek.

Jednocześnie informujemy mieszkańców Kalna i Wostówki, że również w tych miejscowościach zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak jak w pozostałych skanalizowanych miejscowościach, właściciel lub zarządca/administrator nieruchomości powinien wystąpić do ZWiK z wnioskiem o warunki przyłączenia, następnie zgodnie z otrzymanymi warunkami wykonać przyłącze, zgłosić gotowość odbioru i zawrzeć ze spółką stosowną umowę.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635