Informujemy, że kasa ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. w budynku przy ul. Słowiańskiej 16 będzie czynna od 04.05.2020r w godzinach od 9 00 do 12 00. Prosimy przestrzegać wymogów higieny osobistej. Przed dokonaniem płatności należy najpierw zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz maseczkę ochronną. Przy okienku do kasy stać może tylko jedna osoba.

Ponadto informujemy, że ZWIK nadal pracuje w systemie dwuzmianowym z uwagi na zaistniałą sytuację epidemii koronawirusa. Praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 13 00 oraz od 13 30 do 19 30. W tym czasie można kontaktować się telefonicznie i uzyskać wszelkie niezbędne informację, a także podawać na bieżąco stany wodomierzy.

            Zachęcamy również do korzystania z naszej strony www.zwik.zarow.pl, na której znajdują się aktualne informacje i dokumenty niezbędne do załatwienia formalności.

Czasy, jakie obecnie nastały niestety nie są optymistyczne dla zdrowia i życia ludzi z powodu wirusa, ale dodatkowo nastąpił jeszcze jeden kataklizm jakim jest susza.

Dzisiaj stany wód gruntowych są bardzo niskie z powodu słabych opadów śniegu w zimie i braku opadów deszczu w okresie zimowo-wiosennym. Szczególnie widać to poprzez niskie stany wody w zbiornikach wodnych, a także w rzekach na terenie naszej gminy i nie tylko.

Niestety okres wiosenny to także czas siewów na naszych ogródkach i polach, a to wiąże się z ponadnormatywnym poborem wody.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców gminy Żarów, aby zaopatrzyli się w zbiorniki lub beczki, w których będą mogli gromadzić wody opadowe. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie wody pitnej, która jest niezbędna do codziennego życia. Na dzień dzisiejszy nasze źródła wody pitnej są wystarczające, ale ciężko określić co będzie za miesiąc, czy dwa przy braku opadów i dalszej obowiązkowej kwarantannie – mówi Prezes ZWIK w Żarowie Grzegorz Osiecki.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego staramy się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ograniczyć osobiste wizyty w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informujemy również, że do odwołania wstrzymujemy wyjście inkasenta w celu odczytów wodomierzy. Prosimy odczyty wodomierzy podawać, według harmonogramu zamieszczonego poniżej, telefoniczne (748 580 610 lub 512 222 825; 665 159 740). lub na adres: zwikzarow@pro.onet.pl Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które zostaną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub emailem.

Od poniedziałku, tj. od 16.03.2020 r. kasa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. będzie nieczynna, do odwołania. Prosimy o dokonywania wpłat bezpośrednio na konta:

SANTANDER BANK POLSKA                  nr: 72 1090 2369 0000 0006 0201 9526

lub BANK SPÓŁDZIELCZY                       nr: 96 9531 1032 2001 0000 0938 0001

Przypominamy również, że możliwe jest dokonywanie czynności płatniczych z domu poprzez bankowość elektroniczną.

Prosimy, aby kontaktować się osobiście tylko w sprawach pilnych.

Apelujemy o zrozumienie dla podejmowanych działań, które mają charakter prewencyjny, służący ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a zatem ochronie zdrowia i życia naszych najbliższych.

HARMONOGRAM ODCZYTÓW na marzec 2020

Miejscowość /rejon termin podania odczytu
ZASTRUŻEdo 10.04.2020r
KRUKÓW do 10.04.2020r
MIELĘCIN do 15.04.2020r
MIKOSZOWA do 17.04.2020r
PRZYŁĘGÓW do 21.04.2020r
ŁAŻANY – WSZYSCY do 25.04.2020r
BOŻANÓW Z KANALIZACJĄ do 29.04.2020r
WIERZBNA Z KANALIZACJĄ do 29.04.2020r
ŻARÓW – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, RZEMIEŚLNICY do 30.04.2020r

*jeżeli do tego terminu odczyt nie zostanie podany wyszacujemy ilość pobranej wody i /lub odprowadzonych ścieków

Zarząd ZWiK w Żarowie Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje mieszkańców gminy Żarów, że na obszarach wiejskich prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz w celu jego wymiany przez pracowników ZWiK.

Obecnie wymiana wodomierzy odbywa się w miejscowości Buków.

Minął już ponad rok od momentu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Przez ten czas mieszkańcy mieli możliwość wykonania przyłączy sanitarnych do nowo wybudowanej sieci.

Formy podłączenia były omawiane szczegółowo na spotkaniach wiejskich, była także podawana informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania udzielanego przez gminę. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego obowiązku. Przypominamy, że właściciele lub zarządcy/administratorzy nieruchomości powinni wystąpić do ZWiK Żarów z wnioskiem o warunki jej przyłączenia, a dopiero potem zgodnie z uzyskanymi wytycznymi wykonać przyłącze i zawrzeć ze spółką odpowiednią umowę na odbiór ścieków.

Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączenia do istniejącej kanalizacji są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

– W związku z powyższym prosimy mieszkańców Łażan, Mrowin (I etap – ul. Wojska Polskiego) o zrealizowanie powyższego obowiązku w terminie do 31.03.2020r. Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej uprawnia burmistrza do wydania decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – mówi Grzegorz Osiecki prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie.

Pamiętajmy o tym, że nielegalny jest:

– pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,

– podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego odbiorcy,

– pobór wody z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowanego urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,

– zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa,

– podłączenie do sieci i/lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej jest również niezbędnym elementem dbania o nasze wspólne środowisko, ponieważ ścieki powinny trafiać do oczyszczalni, a nie do naszych potoków, cieków wodnych czy też rzek.

Jednocześnie informujemy mieszkańców Kalna i Wostówki, że również w tych miejscowościach zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tak jak w pozostałych skanalizowanych miejscowościach, właściciel lub zarządca/administrator nieruchomości powinien wystąpić do ZWiK z wnioskiem o warunki przyłączenia, następnie zgodnie z otrzymanymi warunkami wykonać przyłącze, zgłosić gotowość odbioru i zawrzeć ze spółką stosowną umowę.

Zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. Był to drugi etap prac w tej części miasta. Całość zadania wykonał Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z własnych funduszy i swoimi pracownikami. Dlatego koszty tej inwestycji były znacznie niższe, niż gdyby wykonywała je firma zewnętrzna.

Całkowity koszt całej inwestycji zamknął się w kwocie 145 000 złotych.

W ramach wykonanych prac kanalizacji sanitarnej zbudowano ponad 200m sieci z 13 odcinkami do granic nieruchomości do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Ponadto wykonano około 250m sieci wodociągowej wraz z hydrantami.

Całość wykonanych prac przebiegła sprawnie oraz bez większych problemów i trwały do końca grudnia 2019r.

To kolejna inwestycja ZWiK w Żarowie Sp. zo.o., którą spółka w ostatnich latach wykonała z własnych środków finansowych. Niestety z uwagi na bardzo ograniczone możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonywanie inwestycji z zakresu wod-kan ilość tych prac, a także ich zakres jest znacznie ograniczony.

Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się możliwości na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

Jak co roku również i w tym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. chce przypomnieć mieszkańcom naszej gminy o terminowych opłatach za wodę i ścieki.

Na dzień dzisiejszy liczniki są odczytywane przez pracowników spółki,

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:

  • podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
  • nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
  • podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawany jest jako odczyt kontrolny.

Faktury za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków są ż wystawiane bezpośrednio przez inkasenta spółki lub uprawnionego pracownika w siedzibie spółki. Te pierwsze Odbiorcy otrzymują od razu , natomiast drugie wysyłane są pocztą tradycyjną, istnieje również możliwość, na życzenie Klienta, wysyłki pocztą elektroniczną.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy należy niezwłocznie skontaktować się z nami, aby otrzymać taki dokument celem jego uregulowania.

Warto przypomnieć, że w przypadku zadłużenia obejmującego więcej niż dwa okresy obrachunkowe, ZWiK Sp. z o.o. ma prawo do odcięcia wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla danej nieruchomości.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przy SUW w Kalnie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

To dzięki terminowym wpłatom możemy dokonywać licznych modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a co najważniejsze dbać o odpowiednią ilość i dobrą jakość dostarczanej wody do odbiorców. Mamy nadzieję, że dzięki takim przypomnieniom wpłyniemy w sposób prewencyjny na naszych odbiorców, co z kolei przyłoży się na lepszą płynność finansową spółki.

Ponieważ wiele osób dokonuje wpłat bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie spółki przy ul. Słowiańskiej 16, to przypominamy, że kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400.

W celu zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody prowadzona jest systematyczna kontrola w określonych punktach sieci na terenie miasta i gminy Żarów. Kontrolę jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego prowadzą:

1. Zewnętrznie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy.
2. Wewnętrznie ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. poprzez firmę GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP,ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.

Zaległości w opłatach

Witamy Państwa na nowej stronie internetowej ZWiK Żarów Sp. z o.o., przygotowana zostałą specjalnie dla Państwa wygody, dzięki czemu na stronie zawsze będą najnowsze informację związane znaszą działalnością.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635