W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczących procedury przyłączenia i odbioru przyłączy do kanalizacji sanitarnej, przypominamy poniżej zasady poprawnego wykonania. Warunki poniższe dotyczą tylko budynków istniejących.

  1. Złożenie do ZWiK wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla istniejącego budynku: https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/1.-wniosek-nr-1-O-WYDANIE-ZAPEWNIENIA-I-WARUNK%C3%93W-PRZY%C5%81ACZENIA-DO-SIECI-WOD.KAN_.-1.pdf

2. ZWIK wydaje w formie pisemnej warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, w których określa między innymi: miejsce włączenia, rodzaj materiału, sposób prowadzenia przyłącza, zasady odbioru przyłącza itp.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie, informuje ZWiK (telefonicznie) z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z wydanymi warunkami.

5. Zgłoszenie do ZWiK (telefonicznie) gotowości odbioru przyłącza w otwartym wykopie.

6. W przypadku pozytywnego odbioru, służby techniczne ZWiK spisują wodomierz główny w nieruchomości, którego stan na dzień włączenia do kanalizacji sanitarnej będzie stanem początkowym, od którego naliczana będzie opłata za odprowadzane do kanalizacji ścieki.

7. Zgłoszenie służbom geodezyjnym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza w otwartym wykopie.

8. Wystąpienie do ZWIK z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych:

https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/6.-wniosek-nr-6-O-ZAWARCIE-UMOWY-NA-DOSTAW%C4%98-WODY-I-ODBI%C3%93R-%C5%9ACIEK%C3%93W.pdf

https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/druk-nr-8-o%C5%9Bwiadczenie-okre%C5%9Blajace-tytu%C5%82-prawny-do-nieruchomo%C5%9Bci.pdf

Uwaga: w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, Osobą ubiegająca się o przyłączenie jest Zarządca/Administrator Wspólnoty.

ZWIK w dniu przyłączenia do ks, spisuje tylko wodomierz główny, Zarządca/Administrator we własnym zakresie rozlicza podliczniki w lokalach mieszkalnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie
z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1437) art. 9.ust.1 zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł.

Działając na podstawie przedmiotowej ustawy, ZWiK w najbliższym czasie rozpocznie regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń
i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.).

Kanalizacja sanitarna ze względu na swoje małe przepustowości w stosunku do ilości ścieków opadowych, nie jest w stanie ich odebrać, co skutkuje: wylewaniem się ścieków ze studzienek niżej położonych, lokalnymi podtopieniami, a w wielu przypadkach podtopieniami skanalizowanych piwnic w budynkach mieszkalnych. Podnosi to również koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych w tym przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej, co przekłada się na cenę odbioru ścieków sanitarnych.

ZWiK zwraca się do wszystkich swoich klientów o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usuniecie nieprawidłowości. Informujemy również, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i braku ich usunięcia w wyznaczonym przez Spółkę terminie wskazanym w protokole z kontroli, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie będzie wypowiadać umowę na odbiór ścieków oraz odłączać dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Informujemy, że ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. z dniem 22 czerwca 2020r powraca do standardowych godzin pracy, czyli od poniedziałku do piątku od 7 00 do 15 00 . Również kasa w budynku przy ul. Słowiańskiej 16 będzie czynna od 22.06.2020r w godzinach od 10 00 do 14 00.

Prosimy przestrzegać wymogów higieny osobistej. Przed dokonaniem płatności należy najpierw zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz maseczkę ochronną. Przy okienku do kasy stać może tylko jedna osoba.

            Zachęcamy również do korzystania z naszej strony www.zwik.zarow.pl, na której znajdują się aktualne informacje i dokumenty niezbędne do załatwienia formalności.

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.06.2020r. (wtorek) w godz. 7 30 – 12 00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości zlokalizowanych w Wierzbnej przy ul. Spokojnej i Świdnickiej nr31.

Za wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

UWAGA

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2020r Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. będzie nieczynny.

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.06.2020r. (wtorek) w godz. 8 00 – 12 00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości zlokalizowanych w Mrowinach przy ul. Myśliwskiej, Zamkowej, Szkolnej do nr 16 i Cichej.

Za wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo informujemy, że od dnia 01.06.2020r powracamy do odczytywania wodomierzy przez naszych inkasentów. Jednocześnie prosimy, żeby osoby będące na kwarantannie przekazywały nam stany wodomierzy telefoniczne (748 580 610 lub 512 222 825; 665 159 740). lub na adres: zwikzarow@pro.onet.pl Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które zostaną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub emailem.

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że nasza spółka wykonuje usługi z zakresu przyłączy zarówno wodociągowych, jak i kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej z uwagi na zmieniony czas pracy usługi takie mogą być wykonywane w godzinach od 8 do 19 od poniedziałku do piątku. Ponadto istnieje również możliwość zamówienia usługi koparko-ładowarki. Wszyscy zainteresowani powyższymi pracami mogą uzyskać informacje telefonicznie 74858 06 10, poprzez email lub osobiście w siedzibie spółki w Żarowie przy ul. Słowiańskiej 16.

                Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020r zmieniają się ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z ustalonymi taryfami w Decyzji nr WR.RET.070.55.2018.AR z dnia 23 maja 2018r przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

                Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 marca 2020r, na kolejne 12 miesięcy ustalone zostały niższe wysokości dopłat. I tak dopłata do wody będzie wynosić 0,25 zł/m3 brutto, a dopłata za odprowadzenie ścieków będzie wynosić 1,03 zł/m3 brutto. Należy pamiętać, że dopłaty z gminy dotyczą poboru wody i odprowadzania ścieków tylko dla gospodarstw domowych, a podjęcie uchwały przez radę gminy jest dobrowolne i wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z taryfikatorem opłaty będą następujące:

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

ZAKŁAD WODOCIAGÓW i KANALIZACJI w ŻAROWIE Sp. z o.o.

zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego stara się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

W związku z tym do odwołania wstrzymujemy wyjście inkasenta w celu odczytów wodomierzy.

Prosimy odczyty wodomierzy podawać telefoniczne pod numerami:

Stacjonarny 74 8580 610                 kom.512 222 825           kom.665 159 740

lub na adres e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl

Na ich podstawie będą wystawiane faktury, które zostaną przesłane Państwu pocztą tradycyjną lub emailem.

Prosimy o dokonywania wpłat bezpośrednio na konta:

SANTANDER BANK POLSKA      nr: 72 1090 2369 0000 0006 0201 9526

lub BANK SPÓŁDZIELCZY            nr: 96 9531 1032 2001 0000 0938 0001

Przypominamy również, że możliwe jest dokonywanie czynności płatniczych
z domu poprzez bankowość elektroniczną.

KASA czynna od 04.05.2020r. w godz.9.00-12.00

HARMONOGRAM ODCZYTÓW

MAJ 2020

MIEJSCOWOŚĆ                                DATA PRZEKAZANIA ODCZYTU WODOMIERZA

KALNO I WOSTÓWKA                    do  08.05.2020

                WSZYSCY

PYSZCZYN                                           do 13.05.2020

MROWINY                                         do  20.05.2020

                WSZYSCY

ŁAŻANY                                               do  25.05.2020

                Z KANALIZACJĄ

BOŻANÓW                                         do  29.05.2020

                WSZYSCY

WIERZBNA                                         do  29.05.2020

                Z WSZYSCY

ŻARÓW                                                do  30.05.2020

                DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, RZEMIEŚLNICY

*jeżeli do tego terminu odczyt nie zostanie podany wyszacujemy ilość pobranej wody i /lub odprowadzonych ścieków

Zarząd ZWiK w Żarowie Spółka z o.o.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337