Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie podpisał w dniu 22.09.2021r. po raz pierwszy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pożyczkę w kwocie 917 102,00 złotych z możliwością częściowego umorzenia. Do tej pory spółka korzystała z pożyczek w ramach wniosków do WFOŚiGW we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody, zakup wozu asenizacyjnego, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Żarowie, jednak nigdy nie było możliwości częściowego umorzenia.

Dzięki temu dofinasowaniu spółka będzie miała możliwość wykonania inwestycji tj. budowa i modernizacja sieci wodociągowych, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie, a także modernizacja studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i Wierzbnej.

Warunki uczestnictwa w naborze w ramach tego wniosku dopuszczały również finansowanie inwestycji wodociągowych, które spółka wykonała ze środków własnych w poprzednich latach.

-Już w najbliższym czasie w ramach tej umowy zostanie wykonany i oddany do użytkowania bardzo ważny odcinek wodociągu o średnicy 315mm, który zasila całą gminę. Do tej pory niestety na tym odcinku od ulicy Słowiańskiej w Żarowie do SUW w Kalnie dochodziło do bardzo wielu awarii, które powodowały przerwy w ciągłości dostawy wody na terenie naszej gminy – zaznaczył prezes ZWiK Grzegorz Osiecki.

Kolejne inwestycje są w przygotowaniu, a zakończenie całości planowanych zadań przypada na koniec 2023r. Należy zaznaczyć, że po raz pierwszy spółka otrzymała tak duże wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 05.09.2021r. (wtorek) w Żarowie przy ulicy Zamkowej i Sportowej nastąpi przerwa w dostawie wody do godziny 15 00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.09.2021r. (środa) w godz. 8 00 – ok 15 00
w związku z koniecznością przeprowadzenia prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Wierzbna i Panków. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do składania oferty na dostawę wodomierzy z modułem do odczytów radiowych. W załącznikach poniżej znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowiny (Etap 3), a także w związku z uzyskaniem przez Gminę Żarów pozwolenia na jej użytkowanie informujemy właścicieli, zarządców/administratorów nieruchomości o konieczności wykonania podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

W tym celu należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie z wnioskiem o wydanie stosownych warunków przyłączenia. Następnie, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, wykonać przyłącze kanalizacyjne, a po jego pozytywnym odbiorze przez służby techniczne ZWiK zawrzeć umowę na odbiór ścieków.

Wnioski można składać listownie, osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą elektroniczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl. Wnioski można pobrać ze strony spółki www.zwik.zarow.pl w zakładce dokumenty.

Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączania są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 02.06.2021r. (środa) w Żarowie przy ulicy Chrobrego 7 i 9, nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach od 8 00 do 14 00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2021r. zmieniają się ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w wyniku wygaśnięcia uchwały Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 marca 2020r. dotyczącą dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. W związku z powyższym stawka za wodę wrośnie o 0,25 zł/m3 brutto, a za odprowadzenie ścieków wzrośnie o 1,02 zł/m3 brutto.

Należy pamiętać, że podjęcie uchwały o dopłatach przez radę gminy jest dobrowolne i wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie ze zmianami w załączeniu cennik od 09.06.2021r.

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne to nieodzowny element prac przy budowie, modernizacji oraz remontach wszelkich obiektów budowli.

Dzisiaj na rynku budowlanym jest wiele firm zajmujących się wykonywaniem takich usług, jak przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Ich wybór przez inwestorów w większości jest uwarunkowany od ceny za wykonanie danej pracy. Ale tutaj nasuwa się pytanie? Czy wykonując inwestycje, która ma nam służyć przez wiele lat warto kierować się tylko ceną?

Otóż z perspektywy czasu i charakteru działalności naszej spółki wiemy, że to się często nie opłaca. Wielokrotnie nasi pracownicy musieli poprawiać wykonane przyłącza lub odcinki sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej po firmach, które zaoferowały najniższe ceny w danej chwili. Dlaczego? Po pierwsze często budują sieci bez znajomości sztuki budowlanej, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz z materiałów, które nie zostały wskazane w warunkach technicznych.

Po drugie bardzo często zdarza się, że przystępują do prac bez powiadomienia ZWiK w Żarowie i po wykonaniu ich od razu dokonują zasypania, co jest niezgodne z uzyskanymi warunkami. Należy pamiętać, że zawsze każdy wykonujący przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne, zobowiązany jest do poinformowania naszej spółki o rozpoczęciu prac, a następnie przed zasypaniem wykopu do zgłoszenia celem ich odbioru służbom technicznym ZWiK Żarów oraz służbom geodezyjnym. Przy przyłączu wodociągowym bardzo ważne jest wykonanie próby szczelności, dezynfekcji odcinka i wykonanie badań wody.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy trochę temat poprawności wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Informujemy, że ZWiK Żarów kompleksowo wykonuje tego typu usługi na terenie naszej gminy i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.05.2021r. (czwartek)

doszło do awarii wodociągu na ulicy Cichej i Ogrodowej w Żarowie. W chwili obecnej pracownicy ZWiK Żarów przystąpili już do usuwania awarii . Prace mogą potrać do późnych godzin popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635