Zgodnie ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. (z późn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaakceptowanie nowych taryf na kolejne 3 lata. Po prawie 12 miesiącach od złożenia wniosku zostały zaakceptowane nowe stawki […]

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wodomierzy APATOR-POWOGAZ z modułem na odczyt radiowy. Wszelkie dane znajdują się w załącznikach poniżej.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zlokalizowanych na terenie gminy Żarów w 2022 roku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie od wielu lat sukcesywnie wymienia wodomierze tradycyjne na wodomierze z nakładką radiową. To niezawodny system zdalnego zbierania danych z wodomierzy, który nie tylko skraca czas odczytu, ale przede wszystkim umożliwia jego wykonanie bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości. Po zaimportowaniu danych pomiarowych, generowane są faktury, które przykazujemy do doręczenia firmie świadczącej usługi pocztowe.

Niestety brak skrzynki pocztowej uniemożliwia prawidłowe i skuteczne doręczenie korespondencji. Przypominamy, że obowiązek posiadania skrzynki pocztowej wynika z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz.  U.   2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią właściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny oraz właściciele odrębnych budynków mieszkalnych są obowiązani posiadać skrzynkę pocztową, która powinna być umieszczona przed drzwiami wejściowymi budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości, np. na bramce wejściowej do posesji lub na ogrodzeniu, tak aby kurier lub listonosz mógł zostawić przesyłkę pod nieobecność lokatorów.

Informujemy, że skrzynki pocztowe zlokalizowane na terenach wiosek są tylko i wyłącznie własnością Poczty Polskiej S.A., co uniemożliwia pozostawianie korespondencji przez inne firmy z uwagi na brak dostępu do nich. Nieposiadanie indywidualnej skrzynki oddawczej stanowi problemem nie tylko dla operatora pocztowego, czy nadawcy, ale także dla adresata korespondencji, ponieważ wielu Odbiorców dzwoni skarżąc się na brak faktury za wodę i odprowadzenie ścieków. Dlatego prosimy o montowanie skrzynek pocztowych przed swoimi posesjami, a także proponujemy również przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej, poprzez złożenie w siedzibie spółki stosownej dyspozycji.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami zarządzają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r (piątek) oraz 7 stycznia 2022r biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tych dniach prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zlokalizowanych na terenie gminy Żarów w 2022 roku.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i zakup sond suchobiegu i sond hydrostatycznych.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup, instalację i wdrożenie oprogramowania SCADA.

Od wielu lat główny wodociąg gminny o średnicy 315mm ulegał wielu awariom, które powodowały brak wody na terenie całej gminy. Dlatego spółka już w 2016 roku postanowiła zlecić wykonanie dokumentacji projektowej z wyceną modernizacji odcinka wodociągu od ulicy Słowiańskiej w Żarowie do Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie. Już wtedy koszty wynikające z kosztorysu opiewały na kwotę prawie 1mln złotych. Taki koszt i brak funduszy w budżecie spółki spowodował przesunięcie zadania w wieloletnim planie modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kolejne lata. Po zmianach kadrowych w spółce i objęciu stanowiska prezesa zarządu przez Grzegorz Osieckiego, postanowiono zaktualizować kosztorys i zaplanować inwestycję do wykonania rozkładając ją na lata 2020-2021. Ponieważ spółka nadal nie posiadała tak znaczących środków finansowych, a po aktualizacji projektu uległy one jeszcze zwiększeniu o 30 %, postanowiono, że wodociąg będzie wykonany przez pracowników spółki.

Dzisiaj możemy już oficjalnie powiedzieć, że plan został osiągnięty i nowy wodociąg o średnicy 315mm został oddany do użytkowania. To spowodowało, że już po samym jego włączeniu oszczędność na dotychczasowych stratach wody spadła o około 20m3/h. Niewątpliwie była to bardzo potrzebna inwestycja i w tym miejscu należą się podziękowania dla pracowników spółki, którzy nie bali się wyzwania i wybudowali nowy wodociąg. Podziękowania należą się również burmistrzowi Miasta Żarów Leszkowi Michalakowi i Radzie Nadzorczej Spółki, ponieważ bez ich wsparcia nie bylibyśmy w stanie wykonać tej inwestycji. Dziękuję wszystkim pracownikom spółki za zaangażowanie i pokonanie kolejnych barier wiary we własne możliwości – powiedział prezes Grzegorz Osiecki.

Całość nakładów na inwestycję zamknęła się w kwocie 330 330,00 zł i została sfinansowana ze środków własnych spółki. Jednocześnie w trakcie wykonywanej inwestycji spółka złożyła wniosek o pożyczkę z częściowym umorzeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, co w konsekwencji umożliwi spółce uzyskanie częściowego dofinansowania i ułatwi utrzymanie bieżącej płynności finansowej na optymalnym poziomie.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635