Informujemy, że w dniach 24 i 31 grudnia 2020r biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tych dniach prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13 .

Zapraszamy do składania ofert na badania wody przeznaczonej do spożycia w 2021r. Poniżej znajduje się kompleksowe zapytanie wraz z załącznikami.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kalno, Kalno-Wostówka i Mrowiny (Etap 2), a także w związku z uzyskaniem przez Gminę Żarów pozwolenia na ich użytkowanie, przypominamy właścicielom, zarządcom/administratorom nieruchomości o konieczności wykonania podłączenia do nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych. Mieszkańcy Kalna oraz Wostówki powinni podłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej najpóźniej do 20 grudnia 2020r, natomiast mieszkańcy Mrowin, których dotyczy 2 etap budowy kanalizacji sanitarnej (ulica Wojska Polskiego ) powinni podłączyć się najpóźniej do 23 marca 2021r.

W tym celu należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie z wnioskiem o wydanie stosownych warunków przyłączenia. Następnie, zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, wykonać przyłącze kanalizacyjne, a po jego pozytywnym odbiorze przez służby techniczne ZWiK zawrzeć umowę na odbiór ścieków.

Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci: https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/1.-wniosek-nr-1-O-WYDANIE-ZAPEWNIENIA-I-WARUNK%C3%93W-PRZY%C5%81ACZENIA-DO-SIECI-WOD.KAN_.-1.pdf
  2. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków : https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/6.-wniosek-nr-6-O-ZAWARCIE-UMOWY-NA-DOSTAW%C4%98-WODY-I-ODBI%C3%93R-%C5%9ACIEK%C3%93W.pdf
  3. Do wniosku o zawarcie umowy konieczne jest oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości https://zwik.zarow.pl/wp-content/uploads/2019/11/druk-nr-8-o%C5%9Bwiadczenie-okre%C5%9Blajace-tytu%C5%82-prawny-do-nieruchomo%C5%9Bci.pdf

Wnioski można składać listownie, osobiście w sekretariacie Spółki z zachowaniem wszelkich zasad higieny lub drogą elektroniczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl

Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Z obowiązku przyłączania są zwolnieni jedynie właściciele nieruchomości, która jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego staramy się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ograniczyć osobiste wizyty w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. i zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania ważnych spraw telefonicznie (748 580 610 lub 512 222 825; 665 159 740) lub drogą elektroniczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl.

W chwili obecnej kasa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do 13 00. W sytuacji kolejnych obostrzeń sanitarnych kasa zostanie zamknięta, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Apelujemy o zrozumienie dla podejmowanych działań przez naszą spółkę, które mają charakter prewencyjny, służący ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a zatem ochronie zdrowia i życia nas samych i Państwa. Musimy zapewnić ciągłość pracy naszej spółki tak, aby była dostarczana woda i odbiór ścieków, a w przypadku awarii żebyśmy mogli je usunąć.

Zarząd Spółki

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.10.2020r (środa) podczas prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i modernizacją wodociągu w Mrowinach, doszło do uszkodzenia odcinka wodociągu w ulicy Szkolnej. W chwili obecnej pracownicy ZWiK w Żarowie Sp. z o.o. usuwają przedmiotowa awarię. Bez dostawy wody w chwili obecnej są ulice Szkolna i Zamkowa w Mrowinach. Przewidywany czas zakończenia prac w dniu dzisiejszym do godziny 16 00 .

W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert na czyszczenie studni dla ZWiK Żarów Sp z o.o.

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.10.2020r (wtorek) w godzinach popołudniowych doszło do uszkodzenia odcinka wodociągu w ulicy Słowiańskiej w Żarowie przez firmę zewnętrzną. W związku z awarią mieszkańcy miejscowości Żarów z ulicy Słowiańskiej będą pozbawieni wody pitnej. W chwili obecnej pracownicy ZWiK w Żarowie usuwają przedmiotowa awarię. Przewidywany czas zakończenia prac to wtorek do godziny 17 00.

Szanowni Państwo,  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE 923/2020 z dnia 05.10.2020r.

  • Czyszczenie studni głębinowych  PG-2B, PG-2Z na ujęciu Wierzbna 
  • dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.
  • Termin składania ofert: 16.10.2020r. godz. 13.00

Oferty prosimy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów
Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16; 58-130 Żarów , listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl   Szczegóły postępowania prowadzonego w ramach zapytania ofertowego znajdują się w załączniku oraz na stronie www.zwik.zarow.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. w I kwartale 2020r przystąpił do prac remontowych na stacji uzdatniania wody w Kalnie. Prace polegały na wyczyszczeniu zbiorników wody pitnej i wymianę elementów instalacji wodociągowej, które z uwagi na stopień zużycia musiały zostać zastąpione nowymi. Podczas przeglądu pozostałej instalacji okazało się, że konieczne jest również czyszczenie i konserwacja filtrów powolnych. Ponadto wykonano nową instalację do kolejnej pompy tłocznej wody pitnej, która będzie dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku awarii pozostałych pomp.

Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników ZWiK w Żarowie, co z pewnością przełożyło się na mniejsze koszty, a także pozwoliło zdobyć kolejne doświadczenie naszym pracownikom. Nie bez powodu został wybrany czas wykonania remontu, ponieważ w tym okresie rozbiór wody pitnej jest najmniejszy w ciągu całego roku. Warto również zaznaczyć, że zbiorniki wody pitnej, jak i cały obiekt są z początku XX wieku i musimy o nie stale dbać – zaznaczył Prezes ZWiK w Żarowie Grzegorz Osiecki.

Koszty wykonanych prac na stacji uzdatniania wody wyniosły łącznie 39.137,52 zł, z tego same materiały to wydatek ponad 21 074,42 zł.

Inwestycja ta jest dla nas bardzo ważna, ponieważ pośrednio wpłynie na obniżenie ilości zużytej wody do płukania filtrów, a przede wszystkim zabezpieczy ciągłość pracy SUW w Kalnie. Przeprowadzone prace pozwalają na rozdzielenie procesu produkcyjnego, tzn. w razie konieczności pracuje połowa stacji, a na drugiej – nieczynnej części mogą być przeprowadzane iezbędne naprawy – dodaje członek zarządu Magdalena Gołdyn.

Szanowni Państwo, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.08.2020r (wtorek) w godzinach wieczornych doszło do uszkodzenia odcinka wodociągu w ulicy Strzegomskiej w Łażanach. W związku z awarią mieszkańcy miejscowości Mikoszowa, Przyłęgów i część Łażan jest pozbawiony wody pitnej. W chwili obecnej pracownicy ZWiK w Żarowie usuwają przedmiotowa awarię. Przewidywany czas zakończenia prac to środa 26 sierpnia do godziny 14 00. Za zaistniałą sytuacje bardzo przepraszamy.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337